Съобщения

2020.03.23 – Уведомление – Резултати от ППП – Илевън Кепитъл АД
2020.03.19 –
Уведомление – Емисионна стойност – Илевън Кепитъл АД
2020.02.25 – Съобщение по чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК – Илевън Кепитъл АД


Презентации за инвеститори

Presentation for Investors (English) – Eleven Capital AD
How to invest.
Презентация за инвеститори (Български) – Илевън Кепитъл АД
Как да инвестирате.


Проспект, резюме и приложими документи

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20 декември, 2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020г.

Резюме, Илевън Кепитъл АД

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020г. („Проспектът“)

Проспект, Илевън Кепитъл АД
Проспект, Илевън Кепитъл АД, Приложение 1 – Устав на „Илевън Кепитъл“ АД
Проспект, Илевън Кепитъл АД, Приложение 2 – Междинен одитиран финансов отчет на „Илевън Кепитъл“ АД към 30.09.2019 г. и одиторски доклад към него
Проспект, Илевън Кепитъл АД, Приложение 3 – Решение на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за увеличение на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД от 04.11.2019 г.
Проспект, Илевън Кепитъл АД, Приложение 4 – Решение на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за приемане на изменена и редактирана версия на Проспекта


Предупреждения към инвеститорите

Проспектът е валиден в срок до 09 януари, 2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в акции от капитала на „Илевън Кепитъл“ АД, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден.

Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта.     

Потенциалните инвеститори в акции, предмет на публикувания тук Проспект, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на акции се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на акциите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В акциите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.