Skip to content

Документи

Проспект, резюме и приложими документи

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20 декември, 2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020г.

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020г. („Проспектът“)